Back to the top

Voorlopig Ontwerp

Voorlopig Ontwerp

Met gebruik van visualisaties en simulaties zijn wij in staat toekomstige bewoners en gebruikers van een gebouw volledig te betrekken in het ontwerp. Uniek in huisvestingsontwikkeling!

Voorlopig Ontwerp (VO)

De fase Voorlopig Ontwerp (VO) is de fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een voorstelling van het bouwwerk te ontwikkelen dat zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

Natuurlijk hoeft een ontwerptraject geen nieuwbouw te zijn, maar kan ook betrekking hebben op een renovatie, herontwikkeling en/of verduurzaming. Ook kunnen wij ingeschakeld worden om het ontwerp van alleen de installatietechnische disciplines te verzorgen binnen een ontwerpteam.

Een Programma van Eisen en Wensen vormt de basis voor de opzet van het structuurontwerp (SO) en aansluitend het Voorlopig Ontwerp (VO). Binnen de aanpak van K & R is het goedgekeurde VO hét startpunt voor de nadere uitwerking en realisatie door uitvoerende partijen. Op deze wijze wordt de uitvoeringsexpertise van marktpartijen ingezet om het ontwerp te optimaliseren.

Onderscheidend binnen de aanpak van K & R is de aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit, de integrale aanpak, de inzet van gebouwsimulaties om inzicht te geven in de gevolgen van de diverse opties en de inzet van VR om deelresultaten met de toekomstige ‘bewoners’ van het gebouw te delen. Met deze werkwijze zijn we in staat om samen met de toekomstige bewoners betere gebouwen te ontwikkelen in een kortere doorlooptijd.

SO-fase & gebouwsimulaties

In de SO-fase worden de basis-ontwerpkeuzes gemaakt. Deze keuzes zijn uiteraard primair gebaseerd op het PvE. Er wordt gestart met het opstellen van een visie op de ontwerpopgave en een analyse van de stedenbouwkundige-architectonische opzet en mogelijke energievoorzieningsconcepten. Hierbij zullen meerdere ontwerpvarianten onderzocht en beschikbaar gesteld worden (waar mogelijk in de VR omgeving). Deze ontwerpvarianten zullen door een afvaardiging van de klantorganisatie getoetst en bijgesteld worden. Daarbij zijn primaire processen in relatie tot dimensies, vlekken, looproutes, etc. van belang.

Om de consequenties van de diverse ontwerpvarianten in beeld te brengen, zetten wij gebouwsimulatie tools in. Met deze innovatie simuleren wij nieuwe óf bestaande gebouwen in een ‘echte’ omgeving met ‘echte’ effecten. Op basis van een gebouwmodel (SketchUp/Rhino/ Revit), worden de gevolgen van keuzes in bouwkundige, installatietechnische en bouwfysische eigenschappen door ons gesimuleerd. Bij deze simulaties wordt rekening gehouden met beschikbare data van zowel de omliggende bebouwing als de klimaat- en zongegevens van de locatie. Hierdoor komen we gezamenlijk tot de beste inzichten en meest optimale keuzes.

VO-fase & VR

De verdere uitwerking van de eerste gemaakte keuzen vindt plaats in de VO-fase. In deze fase zullen ook architect, constructeur en installatieadviseur bijdragen aan de ontwikkeling tot een volwaardig en integraal VO. Daarbij organiseren wij eveneens de eventueel benodigde gebruikersgesprekken met als doel de juiste input te verkrijgen voor het ontwerp. Bij de gebruikersgesprekken en het presenteren van deelresultaten zetten we een actieve Virtual Reality (VR) omgeving in waarmee we in staat zijn de toekomstige ‘bewoners’ van het gebouw volledig te betrekken in het ontwerp. Dat is werkelijk uniek in huisvestingsontwikkeling. De actieve VR-omgeving betreden we in ons VR Center in Apeldoorn.

Integraal fasedocument VO

De VO- fase sluiten we af met een integraal fasedocument dat bestaat uit:

 • Visie op de ontwerpopgave
 • Goedgekeurd stedenbouwkundig-architectonisch plan
 • Oppervlakteanalyse gebouw en terrein met eventuele typicals
 • Energievoorzienings- en installatieconcept (inclusief nutsvoorzieningen en eventuele ESCo) voor zowel de werktuigkundige als de elektrotechnische installaties inclusief capaciteitsbepaling, hoofdinfrastructuur en bouwkundige inpassing.
 • Hoofdmassa en -vorm van het gebouw inclusief oriëntatie en indelingsplattegronden
 • Ruimtestaat met eisen en voorzieningen
 • Beeldkwaliteitsplan en toe te passen materialen
 • Ontwerpnota constructieve opzet
 • Advisering benodigde transportinstallaties en eventuele gevelwasvoorzieningen
 • Bouwfysisch advies (daglicht, windhinder, beschaduwing, akoestiek, etc.)
 • Brandveiligheidsplan incl. brandveiligheidsconcept, compartimentering, vluchtwegen, etc.
 • Analyse duurzaamheids- en gezondheidsuitgangspunten 
 • Planning
 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Kostenramingen op elementniveau (investering & exploitatie) incl. onderzoek naar subsidiemogelijkheden
 • Toetsing aan PvE en wettelijke regelgeving inclusief Bouwbesluittoets.

Het fasedocument bestaat uit zowel een volledige beschrijving van de gewenste leveringsomvang als tekeningen/modellen van het huisvestingsontwerp met haar voorzieningen. Het afgeronde en goedgekeurde VO-document vormt de basis voor de selectie en contractering van uitvoerende partijen die zorg dragen voor de verdere engineering en detaillering binnen het overeengekomen totaalbudget. Op deze wijze wordt de aanwezige uitvoeringsexpertise optimaal ingezet.

Bij de nadere planuitwerking door bouwteampartners/uitvoerende partijen kunnen wij ondersteunen met bijvoorbeeld kostenmanagement. Per project wordt bepaald wie zorg draagt voor de benodigde documenten voor de aanvraag Omgevingsvergunning.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy