Back to the top

Verduurzaming in de zorg

Verduurzaming in de zorg

Waarom verduurzaming in de zorg?

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is essentieel om invulling te geven aan het Klimaatakkoord en de wereld beter en mooier te maken voor toekomstige generaties. Naast het feit dat dit volledig aansluit bij het DNA van ons bureau, is er steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om zorgorganisaties te verduurzamen.

Zo is al het maatschappelijk vastgoed verplicht om in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% CO2 uitstoot te verminderen (klimaatneutraal). De Green Deal Zorg 3.0 voegt daar nog de tussen-doelstelling 30% CO2-reductie in 2026 aan toe. Daarnaast is investeren in verduurzaming van vastgoed veelal financieel aantrekkelijk.

Voor meer informatie over Green Deal Zorg 3.0 neem vrijblijvend contact met ons op door het formulier in te vullen. Na ontvangst van de aanvraag hoort u zo snel mogelijk van ons. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

  Nieuwe regeling DUMAVA subsidie opent in september!

  In 2022 hebben wij een aantal klanten succesvol geholpen met het verkrijgen van de subsidie van 30% van de projectkosten. Wij adviseren onze klanten nu reeds de voorbereidingen te treffen om klaar te zijn voor de nieuwe subsidieregeling. Er is dit jaar € 190 miljoen beschikbaar. Uiteraard zijn wij zorgcentra instellingen graag van dienst bij deze voorbereidingen die onder andere bestaan uit het in kaart brengen van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de effecten daarvan. Ook ondersteunen wij graag bij het opstellen van meerjarenplannen op dit gebied. Wij zetten ons graag in voor een betere gebouwde omgeving.

  Overigens blijkt vaak dat met de huidige energieprijzen verduurzamingsmaatregelen ook zonder subsidie financieel erg aantrekkelijk kunnen zijn. Naast de financiële businesscase telt zeker ook de impact op ons milieu. 

  Geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Vul vrijblijvend het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 

  Vraag nu 30% subsidie aan.

   Met K & R helpen wij jouw organisatie verduurzamen

   De zorg sector bestaat uit ongeveer 650 organisaties die gericht zijn op Verpleging & verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg. In deze sector is het wel duidelijk dat het vastgoed moeten worden verduurzaamd om energiekosten te besparen, de gebouwkwaliteit te verbeteren en toekomstbestendig te worden, maar uit onderzoek blijkt dat er veel belemmeringen zijn om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

   Met onze jarenlange ervaring met verduurzaming van vastgoed in de zorgsector zijn wij in staat Zorg organisaties te begeleiden in het proces om te komen tot verduurzaming van het vastgoed. Dit doen wij door de meest optimale verduurzamings-maatregelen te bepalen, zowel op locatie- als totaalniveau. We maken daarvoor een praktisch en concreet plan van aanpak, overtuigen eventuele verhuurders door te werken van split incentive naar shared incentive en onderzoeken alternatieve financieringsbronnen. Uiteraard pakken wij de planvorming integraal op, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch en werken wij met actuele kostendatabases en gebouwsimulaties om betrouwbare businesscases te kunnen opstellen. Daarmee bent u er als zorginstelling zeker van dat de schaarse financiële middelen op een effectieve wijze worden ingezet.

   Van Routekaart naar uitvoering

   • Wij helpen jou op weg om van de Routekaart naar een uitvoeringsplan te komen.
   • Wij voeren samen met verhuurders en jou het gesprek, zodat we samen Green Deal Zorg 3.0 kunnen uitvoeren.
   • Wij helpen met het plannen van de investeringen en verbetering van het proces. Wat resulteert in een kwaliteitsverbetering dagelijkse zorg van de bewoners.
   • Wij helpen bij het kijken naar de mogelijkheden van financiering van de verduurzaming.

   Welke klanten gingen u voor?

   • Pleyade in Arnhem
   • Pro Persona in Wolfheze
   • De Zorgcirkel in Purmerend
   • Careaz in Lichtenvoorde
   • Zorgverlening Het Baken in Elburg
   • Stichting Sovak in Terheijden
   logo-zorg

   Voordelen inzet K & R

   • Jarenlange ervaring in zorgsector
   • Praktisch & concreet, technisch & financieel
   • Betrouwbare business cases gebaseerd op échte marktinformatie
   • Inzet van gebouwsimulaties voor betrouwbare levensduurkostenberekeningen
   • Integrale aanpak, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch
   • Voor elk budget bedenken we een aanpak, dus van laaghangend fruit tot energieneutraliteit
   • Inzet van visualisatietechnieken om stakeholders te informeren en overtuigen

   Hoe pakken we dit gezamenlijk aan?

   Het proces van totstandkoming van het verduurzamingsplan begint met het in kaart brengen van de doelen van uw zorginstelling, de vastgoedportefeuille en de verduurzamingsmogelijkheden. Dit mondt uiteindelijk uit in een plan waarin ook de structuur van de aanpak van de opgave vastgelegd is. Dit verduurzamingsplan, ook wel routekaart genoemd, heeft daardoor een functie als uitvoeringsagenda. Het doel van de 1e fase is te komen tot een bestuurlijk geaccordeerd programma, ofwel de routekaart, voor de verduurzaming van het vastgoed, met:

   • De projecten c.q. de te nemen maatregelen
   • De bijbehorende business cases (financiën en CO2)
   • De planning
   • De benodigde projectorganisatie voor de uitvoering van het programma

   Om te komen tot de planvorming voor de verduurzaming van het vastgoed doorlopen wij de volgende stappen. Dit is een generieke aanpak die natuurlijk per zorginstelling specifiek gemaakt kan worden.

   1. Startbespreking en detailleren Plan van Aanpak. Welke informatie is reeds beschikbaar?
   2. Ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld op de opgave. Naast energiegebruik en CO2-uitstoot gaat het hierbij ook om ambities op het gebied van circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook worden de financiële uitgangspunten vastgelegd;
   3. Inventariseren van de vastgoedportefeuille. Een duidelijk en actueel beeld van het vastgoed is één van de startpunten. Bij deze inventarisatie behoort eveneens het inventariseren (en bestuderen) van de huurcontracten.
   4. Inventariseren van het huisvestings- en vastgoedbeleid
   5. Doorrekenen van de opgave. Van de gebouwen worden vervolgens de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart gebracht. Van deze maatregelen worden de investeringskosten, de gevolgen voor de exploitatie en de CO2-emissiereductie in beeld gebracht. Hierbij zetten wij de binnen ons bureau beschikbare database in om op een efficiënte wijze de effecten van de maatregelen te kunnen bepalen. Door inzicht te geven in de (levensduur)kosten ontstaat er een goed eerste financieel inzicht op de verduurzamingsopgave.
   6. Uitvoeringsstrategie voor de eerste fase tot 2026 en 2030. Op basis van de voorgaande stappen kan vanuit techniek, financiën en impact de volgordelijkheid van de aanpak van de verduurzaming van het vastgoed worden bepaald. Deze aspecten hoeven echter niet leidend te zijn in de prioritering. Vanuit andere aspecten zoals gewenste functionaliteitsaanpassingen en andere ontwikkelingen kunnen natuurlijk andere keuzes gemaakt worden.
   7. Bepalen van de werkwijze en monitoring voortgang. De op te stellen routekaart verduurzaming vastgoed bevat een strategie voor de totale verduurzamingsopgave over de periode tot 2030 en 2050 (of eerder) voor het zorgvastgoed. Tevens biedt de routekaart op zowel totaal- als gebouwniveau heldere kaders op de volgende punten:
   • Financieel: de benodigde middelen om de werkzaamheden uit te voeren, mogelijke dekkingsbronnen (eventueel subsidies), financiering en aspecten gericht op de exploitatie
   • Techniek: de inhoudelijke werkzaamheden met daarbij technische uitdagingen zoals functionele beperkingen (gebouwaanpassingen, asbest etc.), energetische beperkingen, etc.;
   • Beleidsmatig: de consequenties van het huisvestings- en vastgoedbeleid;
   • Organisatorisch: de werkwijze waarop de werkzaamheden gerealiseerd en georganiseerd gaan worden. Welke organisatie is daarvoor benodigd en hoe wordt het programma financieel en kwalitatief beheerst? En hoe vindt de rapportage en de interne en externe communicatie over de voortgang plaats? De wijze van samenwerking met gebruikers (participatie) en marktpartijen (inkoop) is hierbij tevens van belang.
   1. Managementsamenvatting en presentatie. Voor bestuurlijke besluitvorming over de routekaart zal een heldere managementsamenvatting en een overzichtelijke presentatie gemaakt worden.
   2. Opstellen conceptueel ontwerp en selectie & contractering aannemers. Na vaststelling van de routekaart (fase 1) zal de aanpak voor de vervolgfase (fase 2) nader afgestemd worden.

   Geïnteresseerd in een vrijblijvend 1e gesprek?

   Neem dan contact op met het K&R team. Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

    K&R

    Een betere gebouwde omgeving voor toekomstige generaties!

    (c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

    This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

    Privacy policy