Groot onderhoud is gepland voor Hart van Noord; een MFA waarin een zestal organisaties gehuisvest zijn. De MFA is gebouwd in 2006 en kent een omvang van ongeveer 8.750 m2. In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ is een stevige ambitie uitgesproken om het vastgoed van de Gemeente Utrecht te verduurzamen. Al het eigen kernvastgoed moet uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. Voor deze versnellingsopgave zijn in het coalitieakkoord financiële middelen opgenomen.

De beoogde doelen zijn:

  • Via het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed de CO2-footprint van de Gemeente Utrecht terugbrengen.
  • Het gebouwgebonden energieverbruik van een gebouw komt na een project uit op 0 kWh / m2 / BVO per jaar.

De Gemeente Utrecht wil het goede voorbeeld door projectmatig haar kernvastgoed te verduurzamen. Hierbij worden natuurlijke investeringsmomenten gebruikt zodat kapitaalvernietiging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het proces om de volgende projectonderdelen te definiëren wordt hierna toegelicht:

  1. Het energetisch toekomstbestendig maken van Hart van Noord
  2. Het functioneel toekomstgericht in stand houden van Hart van Noord

Duurzaamheidsadvies, kostenadvies en installatie advies

Om bij Hart van Noord invulling te geven aan de versnellingsopgave zullen diverse scenario’s worden onderzocht om te komen tot verduurzaming. Voor het verkennen van de scenario’s zullen wij gebruik maken van gebouwsimulaties. Bij deze simulaties wordt rekening gehouden met beschikbare data van zowel de omliggende bebouwing als de klimaat- en zongegevens van de locatie. Onze kostendatabase zullen wij inzetten voor het genereren van de bijbehorende investerings- en exploitatiekosten. Met de hiervoor beschreven input zal het businesscase-model gevuld worden om de total cost of ownership (tco) van de varianten te kunnen beoordelen en eventueel verder te optimaliseren. Een risicoanalyse completeert dit deel van de haalbaarheidsstudie.

Functioneel toekomstgericht in stand houden met gebruik van VR Design.

Om het gebouw gereed te maken voor de nieuwe gebruiksperiode is het  belangrijk de gebruikerseisen en -wensen zorgvuldig te onderzoeken en in beeld te brengen. In samenwerking met VGU zullen wij de gebruikersgesprekken voeren met de huidige huurders. Het doel van deze gesprekken is hen te stimuleren na te denken over hun huisvestingsbehoefte in de komende jaren. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken zullen wij, sámen met hen, huisvestingsoplossingen genereren. Hierbij zetten wij visualisatietechnieken inzetten. In bijgaande video is een 1e kennismaking van de Gemeente Utrecht met VR Design te zien.

Met een geoptimaliseerd Technisch en Functioneel Programma van Eisen inclusief de gemaakte conceptuele keuzen wordt de definitiefase, inclusief een projectcontract, afgesloten.

Het eindresultaat van onze werkzaamheden zal bestaan uit een fasedocument behorende bij de definitiefase. Hierin zijn in hoofdzaak twee onderdelen die gezamenlijk het project definiëren en wel:

  1. Het energetisch toekomstbestendig maken van Hart van Noord
  2. Het functioneel toekomstgericht in stand houden van Hart van Noord

 

Binnenkort meer informatie.

About the project

Verduurzaming kernvastgoed Gemeente Utrecht / toekomst bestendig maken vastgoedportefeuille. Multifunctionele accommodatie Hart van Noord.

Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement / Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies