Back to the top

Kostenadvies & management

Kostenadvies & management

Wij zijn gespecialiseerd in bouw-, installatie- en exploitatiekosten, waarbij de ambities van onze klanten worden vertaald in betrouwbare kostenramingen.

Kostenadvies & management

Met kostenadvies en -management zorgt K & R dat een huisvestingsproject of een programma binnen de gestelde financiële kaders blijft én dat opdrachtgevers grip houden op het budget. Het is belangrijk dat dit integraal, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch, op te pakken om er voor te zorgen dat we écht met elkaar financieel in control zijn en blijven.

Naast het feit dat we ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers op elk moment over up-to-date financieel inzicht beschikken, is goed onderbouwd kostenadvies ook een belangrijk instrument bij het nemen van ontwerpbesluiten. Door de inzet van actuele kosteninformatie bij het opstellen van kostenramingen worden ongewenste verrassingen bij fase-overgangen en/of aanbestedingen voorkomen.

Naast investeringskosten brengen wij de totale levensduurkosten (tco) in beeld, zodat business cases en ontwerpafwegingen helder en volledig gepresenteerd worden.

Kostenadvies

Wij zijn gespecialiseerd in bouw, installatie- en exploitatiekosten. Al vanaf de Programma van Eisen en Wensen fase vertalen wij de ambities van onze klanten in betrouwbare kostenramingen. Vervolgens geven wij in elke vervolgfase van het huisvestingstraject op elementniveau inzicht in de bijbehorende (levensduur)kosten. K & R wordt door diverse partijen in de bouwkolom, variërend van opdrachtgevers tot bouwmanagers en bouwkundig aannemers, betrokken bij de inkoop, beoordeling en kostenmanagement van installatietechnische werkzaamheden. De actualiteit en marktconformiteit van onze kostenindicatoren van installatie-elementen wordt geborgd door het continue analyseren van marktinformatie (begrotingen, etc.). Doordat wij dit al vanaf 1995 doen, beschikken wij over een uitgebreide en betrouwbare database met informatie. Kostenadvies kan een zelfstandige dienst zijn of een onderdeel van de dienst kostenmanagement. Kostenadvies bestaat uit de volgende producten:

 1. Kostenramingen op basis van wetmatigheden, benchmarkgegevens en elementen (NL/Sfb)
 2. Second opinion
 3. Levensduurkostenberekeningen (TCO)
 4. Business cases van bijvoorbeeld verduurzamingsmaatregelen
 5. Aanbesteden en inkopen

Kostenmanagement

Met kostenmanagement zorgt K & R dat een project of een programma binnen de gestelde financiële kaders blijft én dat opdrachtgevers grip houden op het budget. Het is belangrijk dit integraal, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch, te doen.

Externe factoren hebben invloed op de kosten van het project zoals markt(on)zekerheid, veranderende wetgeving en nieuwe technische inzichten. Al deze aspecten kunnen leiden tot risico’s voor de haalbaarheid van het plan. Sturen op kosten is dan ook cruciaal om het project binnen de budgettaire kaders te kunnen realiseren. Daarnaast is het van belang om financiële risico’s in beeld te brengen en te beheersen. Met als resultaat dat we met elkaar financieel in control zijn.

We starten met het ramen van het Programma van Eisen van het hele project met als doel het beschikbare budget te toetsen aan de scope en ambitie. Vervolgens kunnen dan voor de diverse projecten en disciplines deelbudgetten worden vastgesteld.

Gedurende de SO fase (Structuur Ontwerp) zullen we kennis vergaren van het project, zodat we aan het eind van deze fase een gedegen kostenraming op kunnen stellen. Na het structuurontwerp maar ook na het VO (Voorlopig Ontwerp) en DO (Definitief Ontwerp) worden door ons ramingen opgesteld van het ontwerp. Deze ramingen worden beoordeeld door het ontwerpteam dat immers de budgettaire verantwoordelijkheid heeft. Met name in de VO en DO fase ramen wij de kosten op basis van elementen, zodat er ook echt een gesprek op zowel inhoud als prijsniveau plaats kan vinden.

Voordelen van onze aanpak:

 • Inzet van up-to-date prijsinformatie door het continue analyseren van marktbegrotingen
 • Financieel inzicht op elk moment (bijv. maandelijks), dus niet alleen bij fase-overgangen
 • Kostenramingen onafhankelijk van ontwerpteam
 • Belangrijk instrument bij het nemen van ontwerpbesluiten, waar nodig gecombineerd met VR
 • Geen verrassingen bij fase-overgangen en/of aanbesteding
 • Toetsing op ontwerpkwaliteit en eenduidigheid/compleetheid scope

Studie PV cellen

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy