In het Bestuurskwartier in Arnhem zijn alle drie de overheden gehuisvest en dit gebied omvat ongeveer 125.000 m2 vastgoed. Het Rijk, de Provincie en de gemeente Arnhem hebben de intentie dit Bestuurskwartier te verduurzamen. Onderdeel daarvan is de gezamenlijke ambitie om vanuit de gebiedsontwikkeling bij te dragen aan de energietransitie voor een energieneutrale (binnen)stad.

In 2020 hebben wij vanuit K & R bijgedragen aan het completeren van de duurzaamheidsvisie in het gebied. Daarbij zijn zowel de huidige energiebehoefte, de toekomstige energievraag en de kansen voor het hele gebied in beeld gebracht. Eén van de geïdentificeerde kansen is een integraal watersysteem i.c.m. aquathermie

In 2022 is gestart met een ‘haalbaarheidsonderzoek warmtetransitie’ gebaseerd op een energiesysteem bestaande uit een collectief bodemenergiesysteem met toepassing van aquathermie gebruikmakend van de Nederrijn. De haalbaarheidsstudie van dit systeem op gebiedsniveau is door derden uitgevoerd.

Voor dit haalbaarheidsonderzoek op gebiedsniveau hebben wij inzicht gegeven in de bouw- en installatietechnische mogelijkheden vanuit Het Gelders Huis (HGH).

#energietransitie #verduurzaming #samenwerking

Nieuws verduurzaming vastgoed