In het appartementencomplex Bergvrede van Baston Wonen te Zevenaar zijn in 2020 de centrale warmteopwekkingsinstallaties verduurzaamd, de CV-ketels uit 1990 zijn vervangen door een opstelling van gasgestookte warmtepompen, aangevuld met moderne CV-ketels. Omdat de bewoners sindsdien klimaatklachten ervaren is K & R gevraagd een volledige duurzaamheidsaudit uit te voeren en daarmee passende oplossingen voor de klimaatklachten te vinden en in brede zin voorstellen te doen voor vergroting van de duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie van en rondom Bergvrede.

Door K&R is een biodiversiteitsscan uitgevoerd, daarbij is gestart met een nulmeting. De verschillende gebouwen zijn geanalyseerd op het gebied van 4 onderdelen,  uitgevoerd met in totaal 43 onderwerpen: in totaal heeft locatie Bergvrede een realistische score van 27% uit totaal 48% van de totaal haalbare score gescoord op de volgende onderdelen:

  • Indicatoren bosgemeenschap en structuurvariatie; hierbij gaat het om de gelaagdheid van de beplanting en de verschillende soorten bomen, kruiden, struiken, etc.;
  • Gradiënten en watergebonden criteria; hierbij gaat het om gradiënten zoals hellingen, en om de aanwezigheid van oppervlakte water met beplanting;
  • Criteria planten; hierbij gaat het om planten die op verschillende tijden in het jaar bloeien;
  • Criteria schuilplaatsmogelijkheden; hierbij gaat het om de aanwezigheid van klimplanten, begroeiingen die als schuilplaats kunnen dienen, en andere mogelijkheden voor schuilplaatsen.

Op basis van de Nulmeting, die legio aanleiding tot verbetering geeft, zal K&R binnenkort voorstellen voor verbetering doen die kunnen worden uitgevoerd door Baston of waarbij andere stake-holders betrokken worden.

Ten behoeve van het oplossen van de klimaatproblematiek zijn verschillende maatregelen geïdentificeerd, die gefaseerd en met incrementele impact en investeringsvraag kunnen worden uitgevoerd. Bij de definitie van maatregelen is, naast oplossing aan de klimaatklachten, aandacht gegeven aan optimale reductie benodigde energie door aandacht te geven aan zowel de warmteopwekkingsinstallaties als de afgifte elementen die aanvankelijk buiten de scope van de initiële lagen.

About the project

Verduurzaming Bergvrede – Baston Wonen

Duurzaamheidsadvies