Duurzaamheidsbeleid
Onderwijsgroep Tilburg is een middelgrote onderwijsorganisatie voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs in Brabant. De onderwijsgroep verzorgt onderwijs vanuit drie vmbo-scholen, vijftien mbo-scholen en drie scholen voor funderend onderwijs (VAVO, Educatie en Inburgering en Entree-opleidingen). De organisatie wil stappen maken in de verduurzaming. De afspraken in het Klimaatakkoord vereisen CO2-besparingsplannen van het vastgoed van de onderwijsgroep met 55% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Naast deze verplichting wil Onderwijsgroep Tilburg zich verdiepen in meer thema’s over duurzaamheid om de carbon-footprint te verkleinen.

De tweede vraag van Onderwijsgroep Tilburg is hoe het gebouw meer ‘’smart’’ gemaakt kan worden. Een smart building is een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren. Het doel is om een smart building bij te laten dragen aan de efficiëntie en verduurzaming van de organisatie.

K&R is benaderd door Onderwijsgroep Tilburg om verduurzamingsadvies te geven in lijn met diens ambities en onderzoek te doen naar de mogelijkheden van ‘’smart’’. Om de beste dienst te leveren is het project opgesplitst in twee onderdelen: de QuickScan en de instellingsroutekaart.

QuickScan
Allereerst wordt er een nulmeting uitgevoerd op de thema’s: Afvalverwerking, gezondheid & voeding, groenvoorziening, klimaatneutraal aanbesteden, vastgoed & huisvesting en mobiliteit & logistiek. Zo wordt er een helder beeld geschetst van de huidige prestaties en de verbeteringsmogelijkheden van de organisatie. Op basis van deze nulmeting wordt in brede lijnen aangegeven waar de meeste ruimte voor verbetering is.

Routekaart
Daarna wordt duurzaamheidsbeleid opgesteld en uiteengezet in een routekaart tot aan 2050. De routekaart wordt opgesteld met behulp van het MJOP, empirisch onderzoek en kerngetallen van de organisatie. De routekaart bevat de maatregelen, planning en verwachte besparingen (zowel CO2 als financieel) van de verduurzaming van het vastgoed. Door een integrale aanpak en de organisatie mee te nemen in het proces zorgen we ervoor dat het eindresultaat aansluit bij de organisatie.

De routekaart wordt gecomplementeerd met de oplossingen voor een smart building. Hierin wordt de financiële haalbaarheid, inhoud en impact van de smart oplossingen vermeld.

Het eindresultaat zijn twee documenten: Het QuickScan rapport en de instellingsroutekaart.

  1. Het QuickScan rapport biedt Onderwijsgroep Tilburg inspiratie en inzicht. Hierdoor kan de groep een goede start maken in het verduurzamen van haar organisatie op meerdere thema’s.
  2. De instellingsroutekaart is concreet duurzaamheidsbeleid waarmee het vastgoed verduurzaamd kan worden in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord.
  3. De instellingsroutekaart biedt een overzicht van de beste mogelijkheden tot smart werken, waarmee de onderwijsgroep weloverwogen keuzes kan maken in hoe het gebouw meer smart moet worden.

About the project

Verduurzamingadvies en duurzaamheidsbeleid Onderwijsgroep Tilburg

Duurzaamheidsbeleid / Verduurzamingsadvies