Netcongestie, de nieuwe realiteit: wat zijn mogelijke oplossingen?
Het elektriciteitsnet raakt vol. In de afgelopen weken is er in de media diverse keren melding gedaan van nieuwbouw-, verbouw- en verduurzamings-initiatieven die geen, of onvoldoende aansluiting krijgen waardoor planvorming geen doorgang kan vinden of aangepast moet worden. Omdat ons stroomgebruik alleen maar toeneemt, zal dit op korte termijn alleen maar vaker plaatsvinden. Netbeheerders werken hard aan de verzwaring van het net, maar dat zal nog jaren in beslag nemen. Overigens is het (oneindig) vergroten van deze infrastructuur op basis van benodigde piekvermogens ook niet realistisch en in de kern eveneens niet duurzaam. Het moet dus anders, en vooral slimmer.

Netcongestie is de nieuwe realiteit, maar hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe realiteit de noodzakelijke energietransitie niet belemmerd en bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe huizen verhinderd?

  • Elektrificatie: Alles begint met het verlagen van de vraag naar energie; energiebesparing in combinatie met elektrificatie. Alles wat een gebouw of bedrijfsproces niet nodig heeft, hoeft immers niet geleverd te worden.
  • Energieflexibiliteit: Door vroegtijdig aandacht te hebben voor energieflexibiliteit kan het afnamepatroon beter passend gemaakt worden op de beschikbare netcapaciteit en de beschikbaarheid van (eigen) duurzame energie. In combinatie met slimme energiemanagementsystemen (EMS) kan dit sowieso ook financieel interessant zijn.
  • Buffertechnologie: De inzet van batterijtechnologie en in bijzondere situaties zelfs gecombineerd met (biogas)aggregaten, kan hier vanuit een technisch en/of financieel perspectief onderdeel van uitmaken. Batterijen kunnen ook worden gebruikt om stroom van het net te halen bij lage energieprijzen. Ook kan energie gebufferd worden in de vorm van water en zelfs ijs.
  • Communicatie netbeheerder: tijdig in gesprek gaan met de netbeheerder kan bijdragen aan de oplossing en is dus altijd verstandig om te doen. Wellicht zijn er contractueel ‘slimme’ oplossingen te bedenken, zoals tijdsgebonden contracten, contracten met gelimiteerde beschikbaarheid, flexibele transportrechten of zelfs een groeps-transportovereenkomst. Bij een groeps-TO delen netgebruikers onderling transportcapaciteit waardoor netgebruikers vraag en aanbod lokaal dienen af te stemmen.
  • Samenwerking op gebiedsniveau: Dan zijn er nog mogelijkheden op gebiedsniveau in te zetten, zoals gezamenlijke investeringen in windmolens, zonnepanelen, batterijen, waterstofproductie, warmte- en koudenetten, smart grids, etc. De Nederlandse wet- en regelgeving is alleen nog niet helemaal klaar voor de energietransitie en er wordt hard aan gewerkt een nieuwe Energiewet in 2025 in werking te laten treden. En pilots zijn daarbij nodig.

Kortom, er zijn behoorlijk wat maatregelen te bedenken om de uitdagingen als gevolg van netcongestie op te lossen. Dus ondervind je problemen in je plannen als gevolg van netcongestie? Neem contact met ons op en wij gaan je helpen.

Nieuws